Contact us

Kyabram Catholic Parish

St Augustine’s Church - Kyabram
St Patrick’s Church - Tongala
St Sebastian’s Church - Merrigum

St Augustine’s – Kyabram, 69 Church Street,

PO Box 341, Kyabram Vic, 3620

Tel: 03 – 5852 1026 (Kyabram) or 5824 1049 (Tatura)    

Email: kyabram@sandhurst.catholic.org.au

Parish Priest – Fr Uday Marneni ALCP/OSS

St Augustine's Church - Kyabram

St Patrick's Church - Tongala

St Sebastian's Church - Merrigum